Antykwariat i Paragraf

W tym dziale znajdziesz bogactwo wiedzy zawartej w instrukcjach i przepisach kolejowych.
Inne przepisy i podręczniki
* Przepisy bezpieczeństwa ruchu i pracy dla maszynistów i pomocników prowadzących parowozy i żurawie parowe kolejowe.
* Przepisy o popychaniu pociągów towarowych ze sprzągniętą do pociągu lokomotywą pchającą (skan)(1910).
* Nr. XXIII Przepisy służbowe dla maszynistów i palaczy parowozowych (1912).
* Instrukcja o urządzeniu i działniu blokady na szlaku Częstochowa - Błeszno (1921).
* Instrukcja maszynisty parowozowego (1923).
* Przepisy i instrukcje dotyczące ruchu koleji elektrycznych pod ziemią (1924).
* Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach
Podręcznik dla personelu stacyjnego pociągowego i drogowego. (1926).
(Opracował J. Lambl)

* Taryfa kolejowa na przewóz towarów w komunikacji pomiędzy stacjami położonymi w Polsce i na obszarze W.M. Gdańska z jednej a stacjami kolei niemieckich i kolei Sarry z dugiej strony. (01.01.1927).
* O SPOSOBACH unikania rozerwań pociagów. Okólnik. (14.01.1927).
* Katechizm służby pociągowej (1930).
(J. Lambl i J. Pisarzewski)

* Wagony towarowe na P.K.P (1931).
(R. Ceceniowski)

* Pragmatyka Kolejowa z komentarzem i skorowidzem (1932).
(Dr Bronisław Feller)

* Tymczasowe Przepisy Ruchu na kolejach normalno-torowych znaczenia miejscowego z trakcją parową (1934).
* Kieszonkowy podręcznik do Przepisów Ruchu Nr.R1 (1935).
(J. Januszewski wyd. III)

* Instrukcja dla drużyn parowozowych używania przyrządu do bezdymnego spalania pyram automatyczny (1936).

Rozmiar: 4225 bajtów

* Instrukcja. Połączenia tymczasowe przy rozerwanych pociągach. (skan) (1939 - 45).
* Podręcznik do nauki sygnalizacji. (Lehrheft Signale und Kennzeichen) (1942).
* Przepisy Ruchu (FV) (Fahrdienstvorschriften) (1943).

*Przepisy Eksploatacji Technicznej Kolei(PET) (1956)
* Oznaczenia urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na planach sytuacyjnych i w tablicach zależności (stan na rok 1963).
* TABLICA nr 12 DO PRZEPISÓW PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO E10.
Symbole graficzne i oznaczenia w schematach, na planach i pulpitach nastawczych (1964).

* Wykaz największych dopuszczalnych obciążeń lokomotyw trakcji parowej, spalinowej i elektrycznej na liniach DOKP Wrocław (1969).
* Numeracja wagonów Polskich Kolei Państwowych (1973)
* Przepisy sygnalizacji na kopalnianych kolejach podziemnych MGiE Katowice (1975)
*Pragmatyka Służbowa I Regulamin Obowiązków Pracowników Kolejowych (1977)
*Instrukcja dla kierownika nadzoru liniowego w sekcji drogowej (1979)
* Instrukcja zakładowa dla motorniczych komunikacji miejskiej. (1996)

BHP Jerzy Pszczółkowski -PAROWE POJAZDY TRAKCYJNE-
BHP Edward Mierzejewski -LOKOMOTYWOWNIE SPALINOWYCH POJADÓW TRAKCYJNYCH
BHP Stanisław Świderek -UWAGA ! TRAKCJA ELEKTRYCZNA
BHP Jan Kamieniecki Stefan Nazimek - PRACE MANEWROWE.
BHP Jan Kamieniecki - UWAGA ! POCIĄG.
BHP Mieczysław Świtalski - ELEKTRYCZNE POJAZDY TRAKCYJNE.
BHP Stanisław Świderek - SIEĆ TRAKCYJNA. Budowa i montaż.
BHP Stanisław Świderek - SIEĆ TRAKCYJNA. Konserwacja i naprawa pod napięciem
BHP Edward Mierzejewski - SPALINOWE POJAZDY TRAKCYJNE.


A - administracyjne
Nr A 6. Przepisy o przejazdach i przewozach ulgowych na P.K.P. dla pracowników P.K.P. i ich rodzin. (1930)

D - drogowe
Nr D 9. Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei normalnotorowych użytku publicznego (1945)
Nr D 13. Instrukcja o przechowywaniu podkładów (1947)
Nr D 14. Instrukcja dla naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu)budynków. (1987)
Nr D 15. Instrukcja dla torowych. (1945)
Nr D 15. Instrukcja dla toromistrza. (1960)
Nr D 18. Przepisy projektowania stacji na kolejach normalnotorowych użytku publicznego . (1951)
Nr D 20 Instrukcja dla dróżników przejazdowych.(1945)
Nr D 20 Instrukcja dla dróżnika przejazdowego.(1993)
Nr D 24 Przepisy budowy i eksploatacji kolei użytku prywatnego o silniku mechanicznym (1945)
Nr D 25a Tymczasowa instrukcja do skoordynowanej walki ze śniegiem i mrozem na PKP (1950)
(wyciąg) dla drużyn parowozowych

Nr D 53 Instrukcja obsługi urządzeń centralnego ogrzewania wodnego i parowego niskoprężnego. (1984)

E - Elektrotechniczne
Nr E 5 Instrukcja o gospodarowaniu drewnianymi słupami teletechnicznymi i energetycznymi. (1963)
Nr E 10 Przepisy projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego (1951)
Nr E 11 Instrukcja o zasadach utrzymania i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. (1992)
Nr E 36 Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe." (1996)

H - Handlowe
Nr H 24 Instrukcja dla magazyniera obsługującego bocznicę kolejową (1965)
Nr H 59 Instrukcja o postępowaniu i zachowaniu się pracowników Przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.(1971)

Ir
Nr Ir 7 (D 20)Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych.(2005)

M - Służby mechanicznej.
Nr M 1 Instrukcja dla maszynisty parowozowego (1945)
Nr M 3 Instrukcja dla maszynisty stacji wodnej (1946)
Nr. M 17 Przepisy o ogrzewaniu wagonów (1934)
Nr. M 26 Instrukcja dla dyspozytora parowozowni (1946)
Nr M 30 Instrukcja dla przemywacza kotłów parowych (1947)
Nr. M. 35 Przepisy o obsłudze w ruchu parowozów i tendrów (1929)
Nr M 36 Przepisy o opalaniu parowozów (1930)
Nr M 38 Przepisy o pociągach ratunkowych i wagonach ratunkowych pomocniczych (1929)
Nr M 49 Instrukcja dla palacza parowozowego. (1945)
Nr M 64 Instrukcja tymczasowa dla druzyn parowozowych o propwadzeniu pociagów po nieznanym szlaku (1939)

Mt - Dotyczące pojazdów trakcyjnych, specjalnych i pomocniczych.
Nr Mt 23 Instrukcja dla maszynisty instruktora i starszego instruktora. (1960)
Nr Mt 41 Instrukcja użytkowania oraz utrzymania pługów i zespołów odśnieznych na PKP (1996)

Mte - dotyczące elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
Nr Mte 53 Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych (1961)
Nr Mte 54 Przepisy bezpieczeństwa pracy przy sieciach trakcyjnych prądu stałego 0,8-3kV. (1962)
Nr Mte 58 Przepisy o utrzymaniu sieci trakcyjnej. (1973)
Nr Mte 61 Instrukcja dla maszynisty elektrycznych pojazdów trajcyjnych. (1972)

Mtp - dotyczące parowozów.
Nr Mtp2 Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozowego (1961)
Nr Mtp 22 Instrukcja dla palacza i starszego palacza parowozowni. (1962)
Nr Mtp 36 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy naprawach bieżących, przegladach okresowych i obrządzaniu parowozów w lokomotywowniach (1971)

Mts - dotyczące spalinowych pojazdów trakcyjnych.
Nr Mts 1. Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trajcyjnych. (1968)

Mw - dotyczące wagonów.
Nr Mw 2. Instrukcja o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych. Część ogólna. (1997)
Nr Mw 8. Instrukcja o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych,wagonów spalinowych i lokomotyw. (1984)
Nr Mw 27 Instrukcja dla konwojentów wagonów służbowych (1960)
Nr Mw 28. Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów (1962)
Nr Mw 29. Instrukcja dla smarownika wagonów (1959)
Nr Mw 55 . Instrukcja dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonów (1960)
Nr Mw 56 Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego (1996)

R - dotyczące ruchu.
Nr R 1-a Przepisy o ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń (1930)
Nr R 3 Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych (tekst jednolity - stan prawny na dzień 1 listopada (2000)
Nr R 7 Instrukcja dla starszych nastawniczych, nastawniczych starszych zwrotniczych i zwrotniczych (1974)
Nr R 8 PRZEPISY wykonawcze i objaśnienia do "Umowy o wzajemnem używaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej R. I. V." (P.W.R.I.V.) (1935)
Nr R 9 Przepisy o nadawaniu telegramów w pociagach (1932)
Nr R 12. Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP. (1992)
Nr R 12. Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP. (1996)
Nr R 13c. Instrukcja o uzytkowaniu radiołączności pociągowej na PKP.(1980)
Nr R 14.Instrukcja o pociągach nadzwyczajnych przeznaczonych do podróży Prezydenta Rzeczypospolitej. (1929)
Nr R 14.Instrukcja o przejazdach nadzwyczajnych specjalnego znaczenia (PONSZ).(1984)
Nr R 17.Przepisy kontroli zaludnienia pociagów pasażerskich(1930)
Nr R 27. Instrukcja dla zwrotniczych i starszych zwrotniczych (1948)
Nr R 29. Instrukcja dla kierownika biura wagonowego na stacji (1946)
Nr R 32. Instrukcja dla numerowych (1947)
Nr R 34 Instrukcja dla drużyn manewrowych (1934)
Nr R 41a. Instrukcja w sprawie użytkowania wspólnego parku wagonów towarowych na sieci PKP. (INSTRUKCJA OPW) (1971)
Nr R 43. Przepisy o sporządzaniu wykresów rzeczywistego biegu pociagów (1936)
Nr R 45. Instrukcja o wydawaniu ostrzeżeń drużynom pociągowym (1937)
Nr R 54 Instrukcja o kursowaniu pojazdów pomocniczych i ciężkich drezyn motorowych. (1950)

W - dotyczące kolei dojazdowych.
Nr W 4 Instrukcja dla maszynisty parowozowego kolei wąskotorowych.(1947)
Nr W 6 Instrukcja dla zwrotniczych kolei wąskotorowych użytku publicznego.(1948)
Nr Wmp 5 Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozu kolei dojazdowych.(1972)
Nr Wms 20 Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych. (1973)
Nr Wms 21Instrukcja dla pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych. (1973)
Powrót na stronę główną